Clinical Tests

آزمایشات بالینی در طب کار

روش انجام آزمایشات پزشکی پیش از استخدام ۱- گرفتن شرح حال متقاضی : شامل سوابق فردی و خانوادگی از نظر ابتلا به بیماری ها و مشاغل قبلی وی ۲- ثبت عوامل زیان آور در فرم معاینات بر اساس گزارش بازدید از مراحل و محیط کار توسط کارشناس بهداشت حرفه ای ۳- معاینه : معاینه عمومی دستگاه های قلب و عروق، ریه ها، کلیه ها، اعصاب، چشم و گوش که توسط “متخصص طب کار” انجام می شود.( بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تست عملکرد ریه (آزمایش اسپیرومتری)، نوار قلب ) – پس از انجام آزمایشات فوق درخواست انجام آزمایشات پاراکلینیک در آزمایشگاه طب کار بر اساس نیاز شامل : آزمایش خون و ادرار، در برخی موارد بسته به نوع شغل عکسبرداری و … ثبت می گردد .