انجام معاینات بازگشت به کار

معاینات بازگشت به کار در طب کار - ( Returns To Work Examinations )

وقتی که کارگری به هر علت ( بیماری شغلی یا غیر شغلی یا آسیب و … ) برای مدتی از کار دور می شود باید هنگام مراجعه جهت انجام مجدد کار معاینه و ارزیابی شود ( دقیقاً همان هدف معاینه قبل از استخدام اجرا می شود ) چرا که ممکن است طی این دوره تغییر خاطی بعلت بیماری یا عوارض آن در فرد ایجاد شود که نیاز به تطابق با کار وجود داشته باشد .

برای مثال اگر فردی بعلت استرس ارگونومیک مبتلا به بیماری عضلانی اسکلتی شده باشد نیازمند تعدیل و تغییر ارگونومیکی به منظور جلوگیری از عود بیماری خواهد بود . جهت بازگشت موفقیت آمیز و سالم کارگر به کار پزشک طب کار به همکاری با بهداشت حرفه ای ، مسئول ایمنی ، مهندسین ، و ارگونومیست ها و تیم مدیریت کارخانه نیازمند است .

نکات

در معاینات بازگشت به کار حتی ممکن است بیماری هایی را که قبلاً کشف نشده بودند شناسایی شوند .
در ارزیابی بازگشت به کار مسئله توانبخشی اهمیت ویژه ای دارد .

روشهای توانبخشی :

– توانبخشی خارج از محل کار
– فیزیو تراپی
– آموزش شغلی
– مراقبت در مرکز توانبخشی
– توانبخشی در محل کار

اجزاء ضروری و لازم جهت توانبخشی در محل کار شامل موارد زیر می باشد :

– علاقه و توجه کارفرما و تیم سلامت شغلی در طی بیماری
– ارزیابی پزشکی از دیدگاه طب کار قبل از بازگشت به کار
– ارزیابی شغلی از دیدگاه نیازهای فکری و فیزیکی
– انگیزه کارگر
– پیگیری ( Follow up ) توسط تیم سلامت شغلی
– تعدیل کار و یا شروع تدریجی وظایف محوله