تعیین محدودیت شغلی

تعیین محدودیت شغلی در طب کار - ( Determine Occupational Restrictions )

بدیهیست بکار گیری افراد مناسب از نظر جسمی و روحی برای هر جایگاه شغلی از مهمترین و کلیدی ترین اهداف مدیریتی هر سازمان است.

امروزه پاسخگویی صحیح و علمی به درخواستهای تغییر شغل و محل کار توسط کارکنان از چالش برانگیز ترین مسایل مدیران نیروی انسانی و مسولین بهداشت سازمانهاست و از تخصصی ترین مباحث تخصص طب کار نیز محسوب می گردد.

مرکز تخصصی طب کار پاژندطب آماده مشاوره و پاسخگویی در زمینه بررسی تناسب جسمی کارکنان با کار محوله و بررسی درخواستهای تغییر شغل و تعیین محدودیتهای شغلی برای ایشان است.

این مرکز با برگزاری جلسات مشاوره با صنایع آماده پاسخگویی به مسایل حقوقی و پزشکی در زمینه تغییر شغل و یا محدودیت بخشیدن در برخی بیماری های مورد ابتلای کارکنان می باشد.